امیر خسروانی

رشته ورزشی : پارالمپیک دو میدانی

کسب مقام و مدال در این رشته در مسابقات جهانی پارالمپیک

فهرست