داریوش قربانی

کسب مقام کشوری و بین‌المللی در این رشته در کشور اسپانیا، آمریکا، ایتالیا، سوئیس
و کسب مقام در مسابقات کشوری و استانی متعدد در ایران

فهرست