تائورین یک اسیدآمینه غیرپروتئینی است که به طور طبیعی در بدن وجود دارد و با انجام فعالیت روزانه این میزان در بدن کاهش پیدا کرده با مصرف انرژی زا کمبود این ماده به بدن بازگردانده می‌شود. به علاوه این ماده باعث افزایش سطح آب بدن می‌شود و به همین دلیل خاصیت سم زدایی دارد. بنابراین، خیر تائورین منشا حیوانی ندارد بلکه این ماده هم در بدن جانوران و هم انسان به طور طبیعی وجود دارد ولی استخراج آن از بدن جانوران غیرممکن است و تولید آن هم تنها مستلزم شرایط آزمایشگاهی است و توسط شرکت‌های داروسازی معتبر تولید می شود.

فهرست