فرشاد بیکلری

۲۰سال سابقه ورزشی
۱۷سال سابقه ورزش پارکور  و داور و مربی بین المللی فدراسیون جهانی پارکور

فهرست