فروغ عباسی

رشته ورزشی: اسکی آلپاین
کسب مقام کشوری و بین المللی
عضو تیم ملی اسکی ایران

فهرست