نیلوفر دارا

مقام سوم مسابقات کشوری ویک برد
عضویت تیم ملی ویک برد
مهارت در بوکس و اسنوبرد

فهرست