رعنا افطسی

دارای مقام در مسابقات بین‌المللی اسکی در کانادا
دارای مقام در مسابقات پیست اسکی ایران
مربی رشته اسکی

فهرست