سعید حمیدزاده

ورزﺷﮑﺎر و ﻣﺮﺑﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﺗﻮپ
ﻣﻘﺎم اول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮری روﭘﺎﯾﯽ ﺗﻬﺮان
ﻣﻘﺎم ﺳﻮم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮری روﭘﺎﯾﯽ ﺳﻤﻨﺎن
ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم اول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮری روﭘﺎﯾﯽ ﺗﻬﺮان
ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم اول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮری روﭘﺎﯾﯽ ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان – ﻣﻘﺎم ﺳﻮم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮری ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺟﺎم ﺳﻮﻟﯿﮑﻮ
ﺗﻬﺮان – ﻣﻘﺎم اول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮری ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺟﺎم ﭘﺮﺷﯿﻦ ﺑﺎل
ﻣﻘﺎم ﺳﻮم ﻟﯿﮓ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﺸﻮری
(۲۰۱۷ ﻣﻘﺎم ﭼﻬﺎرم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﯿﻤﯽ اﺳﺘﺮﯾﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎل) ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ
(۲۰۱۸ ﺟﺰء ده ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﺎر ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن) ﮐﺸﻮر وﯾﺘﻨﺎم و ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ
(۱۳۹۸ ﻧﻔﺮ اول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮری ﺟﺎم ﭘﺎرس اﺳﺘﺎﯾﻞ) ﯾﺰد
ﻣﻘﺎم اول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮری ﺟﺎم ﺑﻮﻣﺒﺎﮐﺲ
جزو ۸ نفر برتر مسابقات اسیایی
مهارت در حرکات نمایش با توپ، دریپلینگ، شنا

فهرست