سعید شریفی نژاد

۴ دوره قهرمانی کشوری تیمی
٢ دوره نایب قهرمانی تیمی
٣دوره قهرمانی انفرادی کشوری
مسابقات جهانی جز ٨ نفر فینالیست ٢٠١۵
١ قهرمانی تاپ راک
١ قهرمانی فوت ورک
دو دوره شرکت در مسابقات جهانی
١ قهرمانی ٣به ٣ کشوری
٢ قهرمانی ٢ به ٢ کشوری

فهرست