سجاد جهان کهن

رشته ورزشی کایت برد
مسابقات کشوری و استانی کایت برد
برگزاری مسابقات و دوره‌های کایت برد

فهرست