شاهین تهم

دارای مقام در مسابقات پیست اسکی
مربی رشته اسکی

فهرست