سینا رضا قلی

رشته برکینک (برک دنس)
جزو ۴نفر مسابقات پاور موو ارمنستان سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸
جزو ۱۶ نفر انتخاب شده مسابقه u.f.b در ترکیه سال ۲۰۱۳
قهرمانی تیمی ۳نفره سال ۹۵
قهرمانی تیمی ۲ نفره سال ۹۷
قهرمانی انفرادی در چند سال مختلف
مهارت در فوتبال و کلستنیکس ، بدمینتون ، پینگ پنگ

فهرست